Search

Foredrag: Miljøvernminister Rotevatn klar for Transport & Logistikk

Den 20 oktober er miljøvernminister Sveinung Rotevatn klar for årets Transport & Logistikk 2020 fpr å snakke om Klimakur 2020 og de utfordringer som transportnæringer har for å nå målene i planen.


Klimagassutslippene fra transport består i hovedsak av CO2 fra bruk av fossilt drivstoff. Hoveddrivkreftene for økt etterspørsel etter transporttjenester er i hovedsak vekst i befolkning og økonomi. Uten nye eller styrkede virkemidler viser framskrivningene at utslippene fra mobiler kilder forventes å øke fra dagens 17 mill. tonn til om lag 19 mill. tonn i 2020 og 21 mill. tonn i 2030.


I tråd med målet for transport i klimameldingen er det lagt til grunn at sektoranalysen for transport skal vise hvordan utslippene fra sektoren kan reduseres med minst 2,5-4 mill. tonn CO2-ekvivalenter sammenliknet med referansebanen for 2020, og helst overoppfylle dette målet. Dette er et ambisiøst mål. Det er derfor vurdert kraftige tiltak og virkemidler i sektoren.

De samfunnsmessige konsekvensene av flere av tiltakene og virkemidlene kan være betydelige, for eksempel knyttet til inntektsfordeling, sysselsetting, bosettingsmønster osv.

Det er ikke gjennomført grundige analyser av denne typen konsekvenser i dette arbeidet.


Sveinung Rotevatn er Klima- og miljøminister og tidligere stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane. Han er født i 1987, kommer fra Nordfjordeid og har tidligere vært leder i Unge Venstre fra 2010 til 2013. Han har også vært valgt inn i Eid kommunestyre.Miljøvernministeren har tidligere uttalt "Klimakrisa kan løysast. I dag tek vi val som får konsekvensar for våre born og barneborn. Ambisiøs miljøpolitikk handlar om omsorg for folk vi er glade i. Venstre vil gjere det enkelt og lønsamt for deg å leve miljøvenleg."

22 views

/ Nedtelling til konferansen

/ Transport og logistikk 2020

arrangeres av: