top of page
Search

Foredrag: Miljø i fokusTransportsektoren er en viktig aktør for at Norge skal nå målene i Klimakur 2030. Dette vil også komme til uttrykk når det gjelder programmet på konferansen

De framskrevne klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor i perioden 2021- 2030 fordelt på ulike utslippssegmenter. Transportsektoren dominerer med 55 prosent av forventede utslipp i perioden.

Elektrifisering kan gi store utslippsreduksjoner i veitransporten. Lang levetid for mange kjøretøy innebærer samtidig at brorparten av utslippene i perioden 2021-2030 vil komme fra dagens kjøretøypark. Både aktivitetsreduksjon og bruk av biodrivstoff vil kunne redusere disse utslippene betydelig. I Klimakur 2030 er det beregnet et reduksjonspotensial i denne sektoren på 11,8 millioner tonn i perioden 2021-2030, som tilsvarer ca. 30 prosent av det totale potensialet som er utredet.

To av tiltakene som innebærer redusert transportomfang er politiske føringer (Nullvekstmål for personbiltransporten og overføring av gods fra vei til sjø og bane). I tillegg er det utredet logistikktiltak for varebiler og lastebiler..

Nullvekstmålet og mål om godsoverføring kan innebære komplekse tiltak som forutsetter et mangfold av ulike virkemidler og delvis betydelige offentlige investeringer. Her har vi ikke hatt nok tid og ressurser til å gjennomføre nye analyser, og derfor basert oss på tidligere analyser og utredninger.

Dette og mer vil vi få belyst når vi på Transport & Logistikk 2022 den 24 og 25.oktober kommer inn med flere foredrag fra Grønt landtransportprogram, om de grønne løsninger for sjøtransporten og ikke minst hvordan transportkjøperne og posisjonerer seg for også å få klimavennlige løsninger inn som en tydelig krav i anbudsutlysninger, forteller prosjektleder for Transport & Logistikk Jo Eirik Frøise

152 views0 comments
bottom of page